Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze

Wersja graficzna

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKOWYCH

 

 

Nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić według zasad określonych w § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. N 114, poz. 761); § 40 ust. 1 załącznika  do zarządzenia nr 19/2011 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia  1 sierpnia 2011 r. w sprawie instrukcji o gospodarce składnikami majątkowymi Krajowego Biura Wyborczego.

Według powyższego może zostać dokonane na pisemny wniosek następujących podmiotów: jednostek budżetowych, zakładów budżetowych lub gospodarstw pomocniczych

Darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić według zasad określonych w § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761); § 41 ust. 1 załącznika  do zarządzenia nr 19/2011 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia  1 sierpnia 2011 r. w sprawie instrukcji o gospodarce składnikami majątkowymi Krajowego Biura Wyborczego.

Według powyższego może zostać dokonana na pisemny wniosek następujących podmiotów: zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, szkół i placówek oświatowych, szkół wyższych, instytucji kultury, instytucji filmowych, klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych, Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność charytatywną, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek badawczo-rozwojowych lub innych jednostek organizacyjnych prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe, jeżeli składniki te mogą być wykorzystywane przy realizacji ich zadań statutowych

Wniosek o nieodpłatne przekazanie lub darowiznę, kierowany do Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Jeleniej Górze, powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione odpowiednio w § 38 ust.4 lub w § 39 ust.4   Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21.05.2010 r.(Dz.U. Nr 114 poz. 761).

t.j. odpowiednio przy przekazaniu czy darowiźnie:

-         nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego,

-         wskazanie składnika rzeczowego majątku,

-         oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,

-         odpis statutu zainteresowanego podmiotu,

-         pisemne uzasadnienie potrzeb,

-         wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego,

-         zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny.       

wydruk | pdf

Rejestr:

Wprowadzający:
Tomasz Perwenis (2013-07-05 09:21:48)
Modyfikujący:
Tomasz Perwenis (2013-11-13 09:17:07)

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze